Ons verhaal

Wat moet je weten?
De wereld achter betalen is lang onderbelicht gebleven en was niet sexy. Wel heeft de grote vlucht van online sinds kort veel innovatie met zich meegebracht in de vorm van mobiele apps e.d. Maar als we de betaalindustrie beter onder de loep nemen, dan wordt het snel duidelijk dat er in de kern weinig is veranderd. Het is nog steeds dezelfde groep van banken en creditcardmaatschappijen die samen met een scala aan tussenpartijen ons geldverkeer beheerst. Een beetje gek eigenlijk. Nieuwe inzichten en technologie, vaak van partijen buiten de branche, hebben veel andere industrieën tenslotte al wel radicaal vernieuwd. Is de betaalindustrie ook toe aan vernieuwing? Steeds meer mensen stellen zich deze vraag.

De mensen
Een groep ondernemers uit verschillende sectoren heeft de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of er een alternatief te bedenken is voor de huidige betaalinfrastructuur. Kennis en technologie is aanwezig. Met Tsjep Smits als oprichter kijkt Chirp als niet-bancaire partij met een frisse blik naar een oplossing waarbij de belangen van consumenten en ondernemers centraal staan. Gezond verstand en een pragmatische benadering zijn hierbij leidend en moet voorkomen dat wordt teruggevallen op ‘voorgeprogrammeerd-denken’ ingegeven door bank-DNA.

Geen oude wijn in nieuwe zakken
Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken sluit Chirp niet aan op de bestaande infrastructuur met een FinTech-oplossing zoals bijvoorbeeld Payment Service Providers dit doen. Door juist niet voort te borduren op de bestaande betaalketen, maar door los en onafhankelijk van de bancaire infrastructuur te werken, kunnen we wat bijzonders doen. Het geeft de ruimte om Chirp te laten functioneren als hét internationale transportsysteem voor verschillende soorten van digitale waarde dat in gebruik is bij consumenten, bedrijven en communities. In plaats van slechts éénrichting betalingsverkeer, ondersteunt Chirp transacties in meerdere richtingen met verschillende vormen van waarde binnen één betaling.

Dit klinkt misschien wat ingewikkeld, maar is essentieel in Chirp’s visie om economisch handelen gemakkelijker, sneller en goedkoper te maken. Chirp ondersteunt nieuwe business modellen met een betaalsysteem toegankelijk voor iedereen, en maakt meer interactie tussen gebruikers mogelijk, altijd op basis van hun eigen voorkeur.

Digitale euro
Wanneer we spreken over digitale waarde, dan bedoelen we in eerste instantie de vertrouwde euro die geldt als officiële munteenheid (fiat currency) binnen de eurozone. In de transitie van contant naar een steeds meer cashless samenleving hoort Chirp steeds vaker de roep om een parallel systeem, speciaal voor deze digitale euro. Ook vanuit de politiek. Vooruitlopend op het proces van politieke besluitvorming handelt Chirp proactief en lanceert hét onafhankelijke systeem naast dat van de commerciële banken.

In onze maatschappij bewegen er naast de euro als geldswaarde veel andere vormen van waarde in het dagelijkse betalingsverkeer. Spaarkaarten, miles, cadeaubonnen en festivalmunten e.a. vormen samen met de euro het smeermiddel van de economie. Chirp laat deze waarden in digitale vorm naadloos samenwerken met de digitale euro.

Circulair & Maatschappelijk belang
Nieuwe technologie maakt dat we tegenwoordig kunnen spreken van hyper-connectiviteit tussen personen onderling en tussen personen en machines. Veel bedrijven rekenen al op de kracht van de smartphones van hun klanten en het ‘zelf regelen’ door hun klanten. Chirp heeft zich de vraag gesteld: ‘Wanneer mensen inderdaad bijdragen aan bedrijfsprocessen en hun onderlinge connectiviteit ter beschikking stellen, zouden zij dan niet meer betrokken en gewaardeerd moeten worden?’

In de lijn van de coöperatieve gedachte wil Chirp samenwerking en het creëren van toegevoegde waarde belonen daar waar het plaatsvindt. Daarom stelt Chirp een gedeelte van de opbrengsten, die normaliter naar de spelers in traditionele betaalindustrie vloeien, beschikbaar voor actieve deelnemers. Gecombineerd met andere besparingen (o.a. op marketing) uit onderlinge connectiviteit levert dit een geldstroom op wat direct naar de samenleving wordt gerecycled. Zo stimuleert Chirp lokale economieën en revitalisering van de winkelstraat binnen haar internationaal werkgebied.

Het gedachtegoed van ‘B Corp’ sluit aan bij de visie van Chirp. In de nabije toekomst zal Chirp stappen zetten in de richting van certificering.

Roadmap

Proof of Concept
Q4 2021

Proeftuin met daarin een kleinschalige test van systemen bij enkele vooraf bepaalde retailers in Leeuwarden. Met zeer beperkte deelnemersaantallen en beperkte functionaliteit.

Vrijstelling EGI
Q2 2022

Middels het verkrijgen van deze vrijstelling is een uitrol van Chirp richting de rest van Noord Nederland mogelijk. Met vrije toetreding voor zowel Nederlandse retailers als internationale consumenten, met uitgebreide functionaliteit en restricties t.a.v. o.a. maximum totaal saldo binnen het systeem.

Pilot in Noord Nederland
Q3 2022

Uitrol van het platform in Noord Nederland middels een pilot om voordelen van schaalvergroting en hogere penetratiegraad te ervaren. Met meerdere deelnemende retailers en grotere aantallen consumenten.

EGI vergunning
Q1 2023

Middels het verkrijgen van een EGI-vergunning bij de DNB en het bijbehorende Europees paspoort mag Chirp in de gehele Europese Unie acteren en zo ook internationaal opereren. Vrije toetreding voor alle retailers en consumenten in de EU en onbeperkte functionaliteit. Exponentiele groei.

Wet- en regelgeving

EGI-vergunning
Chirp’s betaaldienst wordt door de wet gezien als het uitgeven van ‘elektronisch geld’. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), zal Chirp daarom een soort van bankvergunning moeten hebben; een zogenaamde EGI-vergunning. EGI is de afkorting van Elektronisch Geld Instelling.

Als nieuw initiatief heeft Chirp op dit moment nog geen EGI-vergunning. Het verkrijgen van een vergunning is namelijk een kapitaalintensief traject. Het is wel mogelijk om een ‘vrijstelling’ van de EGI-vergunning te verwerven. Deze minder kostbare tussenvariant kent een aantal restricties ten aanzien van maximum account saldo en totale waarde aan uitgegeven elektronisch geld. Chirp heeft al wel voorbereidingen getroffen voor deze vrijstellingsaanvraag waarmee een beperkte marktintroductie kan worden georganiseerd met ca. 50.000 – 100.000 actieve accounts.

Heeft Chirp eenmaal de EGI-vergunning, dan mag Chirp via een zogenaamd ‘paspoort-notificatie’ in de gehele Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) opereren.

Stichting Cliënten Chirp
In aanloop naar de EGI-vergunning en de hieraan verbonden eisen is een speciale ‘Stichting Derdengelden’ opgericht en actief. De gezamenlijke tegenwaarde van alle euro’s die op de accounts binnen het Chirp platform staan (uitgegeven elektronisch geld), wordt aangehouden in girale euro’s op de bankrekening van deze stichting.  Om risico te spreiden bij het aanhouden van zeer hoge bedragen binnen de stichting, zal de Stichting Cliënten Chirp bankrekeningen aanhouden bij meerdere banken. Zo zijn de euro-tegoeden van accounthouders maximaal gewaarborgd.

Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) speelt een belangrijke rol bij de kernactiviteiten van Chirp. Banken zijn op dit moment prominent in de actualiteit in verband met verscherpt toezicht op anti-witwas maatregelen. Chirp zal in dit kader de modernste instrumenten inzetten voor het uitvoeren van o.a. klantacceptatiebeleid en transactiemonitoring om fraude en misbruik van het transactiesysteem te voorkomen.

 

Participeren

Potentieel
Chirp heeft zich perfect gepositioneerd voor een markt die met betrekking tot betalen alleen, al een omvang heeft van meer dan 160 miljard euro binnen de eurozone. Maar, de markt is op zoek naar meer dan slechts ‘platte betalingen’. Wanneer een betaling verrijkt kan worden met marketingdiensten en transacties met alternatieve digitale waarde kunnen worden gedaan, dan ontstaat een marktpotentieel van een nog grotere omvang.

De eerste cruciale investeringsronden zijn succesvol afgerond zodat het platform kon worden gebouwd en getest. Met het opleveren van de Proof of Concept heeft Chirp bewezen dat het plannen om kan zetten in werkelijkheid en is de onzekerheid m.b.t. de haalbaarheid van het concept grotendeels weggenomen. Naast de technische realisatie is geïnvesteerd in voorbereidingen ten aanzien de toekomstig EGI-vergunningaanvraag.

Vervolginvesteringen zullen voor het leeuwendeel worden ingezet voor het verwerven van de EGI-vergunning. Met een EGI-vergunning kan Chirp als officiële financiële instelling opereren in de hele eurozone. In zekere zin is de EGI-vergunning vergelijkbaar met het ‘toegangsbewijs’ tot de markt. Maar hier hangt een zeker prijskaartje aan.

Deelnemen
Chirp is niet gefinancierd door een bank of financiële instelling. In de geest van Chirp’s visie – ‘Samen vormen we het Platform’ – is de funding tot op heden verstrekt door particulieren en ondernemers. Ten behoeve van de vervolgfinanciering wil Chirp deze ingeslagen weg kunnen aanhouden en biedt Chirp ook kleine investeerders een tweede gelegenheid om te participeren.

Het betreft hier een constructie via converteerbare leningen naar deelname in het aandelenkapitaal van Chirp. Hierbij krijgen investeerders in principe geen direct zeggenschap, maar ontvangen wel economisch belang. Rendement volgt uit rente en toekomstig dividend en koerswinst bij verhandelen van certificaten van aandelen.

De participatieronde valt buiten toezicht van de AFM. Neem voor meer informatie m.b.t. participatiemogelijkheden contact met ons op.

Video’s